គោលនយោបាយរបស់សេវាកម្ម​ (Service Policy) សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

 

សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់។ តាមរយៈការប្រើសេវាកម្មនេះអ្នកបានយល់ព្រមថា អ្នកបានអាន យល់ព្រមទទួល និងយល់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយលក្ខខណ្ឌ (ដូចដែលបានកំណត់ខាងក្រោម) ហើយចង់បញ្ចប់សេវាកម្មនេះ សូមកុំបន្តជាមួយកម្មវិធី ឬគេហទំព័រនេះ។

 

ខ្ញុំយល់ព្រមថា ការតំឡើងការប្រើប្រាស់និងការផ្តល់សេវាតាមរយៈកម្មវិធី Sevagreen ឬគេហទំព័រគឺត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ

 

1.    ការបកស្រាយលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

 

1.1 សេវាហ្រ្គីន"Sevagreen" នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថា ក្រុមហ៊ុនសេវាហ្រ្គីន

1.2 "អ្នកបច្ចេកទេស" នៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះមានន័យថា មនុស្សឬក្រុមហ៊ុនដែលទទួលយកការជួសជុល តំឡើង ថែទាំឬជាអ្នកផ្ដល់សេវា តាមរយៈកម្មវិធី ឬគេហទំព័រ សេវាហ្រ្គីន។

1.3 "អ្នកប្រើ" នៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះមានន័យថា មនុស្សដែលចង់ជួសជុល អ្នកចង់តំឡើង អ្នកចង់បានការថែទាំ ឬអ្នកចង់ទទួលបានសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈកម្មវិធីឬគេហទំព័រ សេវាហ្រ្គីន ។

1.4 "សេវាកម្ម" នៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះមានន័យថា ផ្តល់សេវាព័ត៌មានសម្រាប់ ការជួសជុល ការតំឡើង ការថែទាំនិង ការផ្ដល់សេវាជួល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗ ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីឬគេហទំព័រ សេវាហ្រ្គីន។

1.5 "ល័ក្ខខ័ណ្ឌ" នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថា ល័ក្ខខ័ណ្ឌលម្អិតក្នុងកម្មវិធីឬគេហទំព័រ សេវាហ្រ្គីន ដែលអាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាទៀងទាត់។

1.6 "ថ្លៃសេវាកម្ម" សំដៅលើរូបិយប័ណ្ដដែល "អ្នកប្រើ" ត្រូវតែបង់ជូនទៅ "អ្នកបច្ចេកទេស" ​ក្រោយសេវាកម្មត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ ឬតាមលក្ខខណ្ទកំណត់ណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីឬគេហទំព័ររបស់ សេវាហ្រ្គីន។

 

2.    ការប្រើសេវា

2.1 រាល់ពេលដែល "អ្នកប្រើ" ជ្រើសរើសអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីទាក់ទងសេវាកម្មដែលត្រូវការ រាល់​ការចំណាយសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីទាក់ទងការពិភាក្សាមិនរួមបញ្ចូលការជួសជុល ការតំឡើង ការថែរក្សា ឬការផ្ដល់សេវាណាមួយឡើយ។

2.2 អ្នកប្រើ ត្រូវកំណត់ពេលណាមួយដែលខ្លួនចង់បាន សំរាប់ឲអ្នកបច្ចេកទេស រៀបចំនឹងផ្ដល់ តំលៃនៃសេវាកម្មដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចង់បាន ទោះបីជាសេវាបន្ទាន់ណាមួយក៏ដោយ ដើម្បីអោយ អ្នកប្រើ ជ្រើសរើស តំលៃសេវា ឬអ្នកបច្ចេកទេស ដែលខ្លួនពេញចិត្ត។

2.3 អ្នកប្រ់ប្រាស់អាច ឈប់ទទួលយកសេវាកម្មបានដោយមិនគិតថ្លៃ មុនពេលកំណត់នៃសេវាកម្មដែលបានជ្រើសរើស រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ អោយបានមុន២៤ម៉ោង។

2.4 "អ្នកប្រើ" យល់ស្របដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាកម្មដែលបានមកពីការជួសជុល ការតំឡើង ការថែទាំ ឬការផ្ដល់សេវាណាមួយដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយ "អ្នកបច្ចេកទេស" ឬដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាកម្មតាមរយៈកម្មវិធី សេវាហ្រ្គីន។

2.5 "សេវាហ្រ្គីន" មិនមានគោលការណ៍ដើម្បីគិតប្រាក់បន្ថែមទេ "អ្នកប្រើ" តាមរយៈ "អ្នកបច្ចេកទេស" នោះទេ

2.6 ក្នុងករណី អ្នកប្រើ មានសេវាបន្ថែមលើសពីអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងពីដំបូងតាមរយៈ សេវាហ្រ្គីន នោះអតិថិជនត្រូវបន្ថែមព័តមានដែលបានយល់ព្រមជាមួយនឹង​ អ្នកបច្ចេកទេស នៅក្នុងកម្មវីធី ឬគេហទំព័រ សេវាហ្រ្គីន។ ពុំនោះទេ សេវាហ្រ្គីន នឹងពុំទទួលខុសត្រូវលើ ចំនួនដែលបានលើសនោះឡើយ។

 

3.    ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

 

3.1​ "អ្នកប្រើ" ទទួលស្គាល់ថាអ្នកជាម្ចាស់ ឬមានសិទ្ធិ ក្នុងការទទួលយកការជួសជុល តំឡើង ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ហើយព្រមទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់ "សេវាហ្រ្គីន"

3.2 "អ្នកប្រើ" យល់ស្របចំពោះការទទួលខុសត្រូវនៃការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សម្នាក់ទៀតក្នុងករណីដែលអ្នកបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 

4.    ការប្តេជ្ញាចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ "អ្នកបច្ចេកទេស"

 

4.1 "យន្តការ" មានភារកិច្ចការពារអចលនទ្រព្យ "អ្នកប្រើ" បណ្តាលឱ្យបាត់បង់ឬខូច។

4.2 "អ្នកបច្ចេកទេស" មានកាតព្វកិច្ចប្រតិបត្តិតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដែលបានបញ្ជាក់ "អ្នកប្រើប្រាស់"

4.3 "អ្នកបច្ចេកទេស" មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីកំហុសឆ្គងណាមួយនៃសេវាកម្មដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ "អ្នកបច្ចេកទេស" ។

4.4 "អ្នកបច្ចេកទេស" មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតដែលកើតឡើងពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សក្រៅពី "អ្នកបច្ចេកទេស" ឡើយ។

4.5 "អ្នកបច្ចេកទេស" មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយប្រយោលឬជាបន្តបន្ទាប់ទេ។

 

5.    ទំហំនៃការទទួលខុសត្រូវ

 

5.1 "សេវាហ្រ្គីន" ត្រូវបានបង្កើតជាកម្មវិធី និងគេហទំព័រ Sevagreen ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តនិងគេហទំព័រ "អ្នកប្រើប្រាស់"

5.2 "សេវាហ្រ្គីន" មិនអាចធានានូវមុខងាររបស់សូហ្វវែរនៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកបានទេ។

5.3 "សេវាហ្រ្គីន" មិនអាចធានានូវគុណភាពនៃសេវាកម្ម ភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននៅក្នុងសេវាកម្មនិងគុណភាពនៃ "អ្នកបច្ចេកទេស" នៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់យើងឡើយ។

5.4 "សេវាហ្រ្គីន" នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត សំណងការទាមទារ ឬការចំណាយណាមួយដែលកើតឡើង ជាលទ្ធផលពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនិងសេវាកម្មឡើយ។ ទោះបីត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីឱកាសនៃការខូចខាតជាមុន។

5.5 "សេវាហ្រ្គីន" នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតនិងការខាតបង់ណាមួយឡើយ។ "សេវាហ្រ្គីន" គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មជួសជុល ថែទាំ ផ្ដល់សេវាផ្ទាល់ ដូច្នេះវាអាស្រ័យលើ "អ្នកបច្ចេកទេស" ដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មជូន "អ្នកប្រើ" និងអាស្រ័យលើ "សេវាកម្មអ្នកប្រើ" ដើម្បីទទួលយកសេវាកម្មពី "អ្នកបច្ចេកទេស" ដែលបានលើកឡើង។ សេវាកម្ម "សេវាហ្រ្គីន" គឺជាតំណររវាង "អ្នកប្រើ" និង "យន្តការ" ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មព័ត៌មានរវាង "អ្នកបច្ចេកទេស" និង "អ្នកប្រើ" ហេតុដូច្នេះ សេវាហ្រ្គីន នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាព ឬការលុបចោល "អ្នកបច្ចេកទេស" នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ។ ជួសជុលដំឡើងនិងថែរក្សា "អ្នកប្រើប្រាស់"នោះទេ។

5.6 "សេវាហ្រ្គីន" នឹងជួយធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាង អ្នកប្រើ និង អ្នកបច្ចេកទេស ក្នុងករណីមានបញ្ហាណាមួយដែលបង្កើតឡើងដោយភាគីទាំងពីរ បើចាំបាច់។

 

6.   ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពឯកជន

6.1 លោកអ្នកត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅ "សេវាហ្រ្គីន " ដើម្បីប្រើសេវាកម្មតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើង។

6.2 លោកអ្នកយល់ព្រម "ប្រើ" ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចជាឈ្មោះ ភេទ អ៊ីម៉ែល និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានទាមទារឱ្យមាននៅក្នុង "សេវាហ្រ្គីន" ដើម្បីប្រើនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង។

6.3 លោកអ្នកយល់ព្រមជាមួយ "សេវាហ្រ្គីន" ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន និងយកព័ត៌មានរបស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលដែលយើងបម្រើជូនលោកអ្នក ហើយលោកអ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងគឺពិតនិងត្រឹមត្រូវ។

6.4​ លោកអ្នកយល់ព្រមនឹងការអនុញ្ញាតអោយ "សេវាហ្រ្គីន" ផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដល់អ្នកបច្ចេកទេសដែលនឹងបំរើសេវាកម្មដែលអ្នកបានជ្រើសរើស សម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្តល់អ្នកបច្ចេកទេស និងសេវាកម្ម។

6.5 អ្នកយល់ព្រមថាការផ្ទុកការប្រើប្រាស់និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមយោងលើគោលការណ៍ឯកជនភាព "ឯកជនភាព" ហើយអ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកបានអាននិងយល់គោលនយោបាយនិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

 

7.    ផ្សេងៗ

7.1 "សេវាហ្រ្គីន" រក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ហើយនឹងធ្វើការជូនដំណឹងតាមរយៈគេហទំព័រ web.sevagreen.com

7.2 ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

7.3 "សេវាហ្រ្គីន" សូមរក្សាសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនាពេលអនាគតដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់លោកអ្នក។

 

8.    បទបញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់

8.1 លោកអ្នកនឹងមិនប្រើឬលើកកម្ពស់ការប្រើកម្មវិធីនេះសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយឡើយ។

8.2 លោកអ្នកនឹងមិនប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីផ្ញើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬដើម្បីផ្ញើសារឥតបានការតាមអ៊ីម៉ែលទេ។

8.3 លោកអ្នកនឹងមិនប្រើកម្មវិធីនេះសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតក្រៅពីការឃ្លាំមើលគំរាមកំហែងឬធ្វើបាបមនុស្សណាក៏ដោយ។

8.4 លោកអ្នកនឹងមិនចាត់វិធានការណាមួយដែលរារាំងឬបង្អាក់ប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធីណាមួយឬបណ្តាញដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីនេះទេ។

8.5 លោកអ្នកនឹងមិនបំពានលើលក្ខខណ្ឌនៃបណ្តាញដែលបានភ្ជាប់ទៅនឹងសូហ្វវែរនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ។

8.6 លោកអ្នកនឹងមិនប្រើសូហ្វវែរនេះក្នុងនាមអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតឬក្នុងលក្ខណៈណាមួយផ្សេងទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

8.7 កុំប្រើពាក្យអសុរសភាពតាមរយៈកម្មវិធី។ ប្រសិនបើបានរកឃើញសូមលុបសារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

8.8 សេវាហ្រ្គីន មានសិទ្ធក្នុងការលុបចោលគណនីរបស់អ្នក ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយក្នុងករណីលោកអ្នកបានល្មើសនឹងគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន សេវាហ្រ្គីន។

 

ការផ្សព្វផ្សាយ

 

"សេវាហ្រ្គីន" រក្សាសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ឬលុបចោលការផ្តល់ជូនដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។